ច្បាប់ និងបទបញ្ញាតិ្ត

ច្បាប់ស្ដីពីសវនកម្ម

 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៨ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មមាត្រា១៨នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា - តុលា ២១, ២០២១

 ព្រះ​រាជក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​តែងតាំង​អគ្គសវនករ និង​អគ្គសវនកររង​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ - តុលា ២៧, ២០១១

 សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ការិយាល័យ​បន្ថែម ស្ថិត​ក្រោម​នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកទេស - សីហា ២៥, ២០១១

 ស្តង់ដារ​សវនកម្ម​សាធារណៈ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា - សីហា ២២, ២០១១

 ព្រះ​រាជក្រឹត្យ​ស្តីពី​លក្ខន្តិកៈ​ដោយ​ឡែក​ក្របខណ្ឌ​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​សវនកម្ម នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ - សីហា ៣១, ២០០៩

 ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៨ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា - កញ្ញា ១១, ២០០៦

 សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​រចនា​ស័ម្ពន្ធ​គ្រប់គ្រង​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ - ធ្នូ ១៦, ២០០៥

 អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​នៅ​តាម​បណ្តា ស្ថាប័ន ក្រសួង និង​សហគ្រាស​សាធារណៈ - កុម្ភៈ ២២, ២០០៥

 ក្រម​សីលធម៌​មន្ត្រី​រាជការ​សវនកម្ម​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ - កក្កដា ៤, ២០០២

 សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​រចនា​ស័ម្ពន្ធ​គ្រប់គ្រង​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ - ធ្នូ ៥, ២០០១

 ច្បាប់​ស្តីពី​ច្បាប់​បន្ថែម​ទៅលើ​ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា - ធ្នូ ៧, ២០០០

 ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា - មីនា ២១, ២០០០

គោលការណ៍ណែនាំសវនកម្ម
មិនមានទិន្នន័យ

សៀវភៅណែនាំ
មិនមានទិន្នន័យ

ឯកសារផ្សេងៗ
មិនមានទិន្នន័យ

សេចក្តីជូនដំណឹង

 សារលិខិតថ្លែងអំណរគុណ ជូនលោកជំទាវបណ្ឌិត សោម គីមសួគ៌ អគ្គសវនករ នៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ - ព្រះបរមរាជវាំង ២៦ តុលា ២០១៩ - តុលា ៣០, ២០១៩

 ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម - មករា ១៨, ២០១៨

 លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ - ធ្នូ ១៨, ២០១៧

 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌនៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ - វិច្ឆិកា ២២, ២០១៧

 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡង និងមណ្ឌលប្រឡង - វិច្ឆិកា ២២, ២០១៧

 ពាក្យសុំចុះឈោ្មះប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌនៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ - សីហា ២៩, ២០១៧

 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ - សីហា ២៩, ២០១៧