ចំណងជើង ខេមរ​ភាសា ភាសា​អង់គ្លេស
របាយការណ៍​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងាររបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០១៩ ទាញយក​ឯកសារ  
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ ២០១៧~២០២១ ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
WGITA – IDI HANDBOOK ON IT AUDIT FOR SURPREME AUDIT INSTITUTIONS   ទាញយក​ឯកសារ
របាយការណ៍​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ ១០ឆ្នាំ ២០០១~២០១១ ទាញយក​ឯកសារ  
សទ្ទានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ​ស្តី​អំពី​ប្រជុំ​ស័ព្ទ​គណនេយ្យ និង​សវនកម្ម - ផ្នែក ១ ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
សទ្ទានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ​ស្តី​អំពី​ប្រជុំ​ស័ព្ទ​គណនេយ្យ និង​សវនកម្ម - ផ្នែក ២ ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
សវនកម្ម​លើ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ