ចំណងជើង ខេមរ​ភាសា ភាសា​អង់គ្លេស
Recruitment of Audit Firm   download
លទ្ធផល​ប្រឡង​ចូល​​ក្របខ័ណ្ឌ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយក​ឯកសារ  
សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡង និងមណ្ឌលប្រឡង ទាញយក​ឯកសារ  
បញ្ជី​រាយនាម​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ចូលរួម​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​មន្ត្រី​រាជការ​​ឱ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយក​ឯកសារ  
សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ឱ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយក​ឯកសារ  
ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈោ្មះ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយក​ឯកសារ