ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន អគ្គសវនករ នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ និង​ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង អភិបាល​ខេត្ត​កំពង់ចាម បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជា​អធិបតី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម។

សិក្ខា​សាលា​នេះ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៧ ក្រោម​ការ​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ធនាគារ​ពិភព​លោក (WB – World Bank)។