វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​សវនកម្ម​លើ​មូលដ្ឋាន​ច្បាប់ គឺ​ដើម្បី​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ដល់​មន្ត្រី​សវនកម្ម​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ។

វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកទេស ក្រោម​ជំនួយ DANIDA ដែល​មាន​រយៈពេល ០៦ថ្ងៃ គឺ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៤ ដល់​ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០។