នាថ្ងៃចន្ទ ១កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ មានការពិភាក្សាសេចក្ដីព្រាងឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាល និងសេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមការងារស៊ុយអ៊ែត(SNAO)នៅអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ(អសជ)ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ 

-ពិភាក្សាសេចក្ដីព្រាងឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ឆ្នាំទី២ ទៅឆ្នាំទី៤  ចូលរួមដោយក្រុមគ្រូបង្គោរបស់អសជ លោកស្រី Karin Holmerin និង លោក Anders Herjevik

-ការពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍សវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ ចូលរួមដោយក្រុមការងារសាកល្បងទាំង ៤ បណ្ឌិត Jenny Ohman Persson និង លោកស្រី Suanan Honner