អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​បាន​រៀបចំ​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​របាយការណ៍​សវនកម្ម​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ក្រោម​អធិបតី​ភាព​របស់​លោក​ជំទាវ សោម គីមសួគ៌ អគ្គ​សវនករ​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​នៅ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​នា​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥ (Press conference on audit report publication of public financial management, at National Audit Authority of Cambodia, 27 March 2015)។