ក្រុម​ប្រឹក្សា​សវនកម្ម​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បាន​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​នៅ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៩ ដល់​ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។ នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​នេះ​នឹង​អម​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ​ការ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សិក្ខា​សាលា​ពិភាក្សា​ចំនួន​ពីរ ១.​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​សវនកម្ម​លើ​បរិស្ថាន និង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​លើ​សវនកម្ម​លើ​កសិកម្ម ២.​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​សវនកម្ម​លើ​កិច្ច​ប្រតិបត្តិការ ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៧ ដល់​ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។