ការ​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា រវាង​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ ជាមួយ​ស្ថាប័ន​សវនកម្ម​ជាតិ នៃ​ប្រទេស​ស៊ុយអ៊ែត នា​ថ្ងៃទី​៣០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១១ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន អគ្គសវនករ នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ជាមួយ ឯកឧត្តម Jan Landahl អគ្គសវនករ​នៃ​ស្ថាប័ន​សវនកម្ម​ជាតិ​នៃ​ប្រទេស​ស៊ុយអ៊ែត នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។