ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន អគ្គសវនករ នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ បាន​ទទួល​ការ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​ពី ឯកឧត្តម DONG Dasheng អគ្គសវនកររង នៃ​ស្ថាបន័​សវនកម្ម​កំពូល​របស់​ប្រទេស​ចិន (CNAO) នា​ថ្ងៃទី០១ ដល់​ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០។