ការ​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា រវាង​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​សមាគម​វិជ្ជាជីវៈ​គណនេយ្យករ​អេស៊ីស៊ីអេ (ACCA) នា​ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១១ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។