ឯកឧត្តម អ៊ុត ឈន អគ្គសវនករ នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ បាន​ទទួល​ការជួប​សំណេះ​សំណាល​ពី ACCA នៅ​ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០។