នៅ​ក្នុង​ពិធី​ អបអរ​សាទរ ខួប​លើក​ទី​១០៣ ទិវា​នារី​អន្តរជាតិ អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ (អសជ) បាន​រៀបចំ​ពិធី​មួយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ក្រោម​ប្រធាន​បទ៖ "សមភាព​នៃ​ការ​អប់រំ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ក្នុង​កិច្ច​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម"លោកជំទាវ សោម គីមសួគ៌ អគ្គសវនករនៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ បាន ​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​នេះ ព្រម​ទាំង​មាន​ស្ត្រីមក​ពី​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ និង​គម្រោង GIZ គាំទ្រ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​នេះ​ផង​ដែរ នា​ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។