ចំណងជើងខេមរ​ភាសាភាសា​អង់គ្លេស
ព្រះ​រាជក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​តែងតាំង​អគ្គសវនករ និង​អគ្គសវនកររង​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ ទាញយក​ឯកសារ  
សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ការិយាល័យ​បន្ថែម ស្ថិត​ក្រោម​នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកទេស ទាញយក​ឯកសារ  
ស្តង់ដារ​សវនកម្ម​សាធារណៈ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
ព្រះ​រាជក្រឹត្យ​ស្តីពី​លក្ខន្តិកៈ​ដោយ​ឡែក​ក្របខណ្ឌ​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​សវនកម្ម នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ ទាញយក​ឯកសារ  
ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៨ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​រចនា​ស័ម្ពន្ធ​គ្រប់គ្រង​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
ក្រម​សីលធម៌​មន្ត្រី​រាជការ​សវនកម្ម​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​រចនា​ស័ម្ពន្ធ​គ្រប់គ្រង​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​នៅ​តាម​បណ្តា ស្ថាប័ន ក្រសួង និង​សហគ្រាស​សាធារណៈ ទាញយក​ឯកសារ  
ច្បាប់​ស្តីពី​ច្បាប់​បន្ថែម​ទៅលើ​ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ
ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ទាញយក​ឯកសារ ទាញយក​ឯកសារ